Hỗ trợ trực tuyến

Thêm recent post 2 cột cho blogspot

Chào các bạn tại mình thấy code này cũng hay, mới mẻ nên có ý định viết bài chia sẻ & hướng dẫn thêm recent post 2 cột dành cho blogspot.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Tìm thẻ </head> và thêm đoạn js bên dưới lên trên nó
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(t){document.write('<ul class="label_with_thumbs">');for(var e=0;e<numposts;e++){var r,n=t.feed.entry[e],i=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++){if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type)var m=n.link[o].title,l=n.link[o].href;if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}}var u;try{u=n.media$thumbnail.url}catch(t){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://2.bp.blogspot.com/_IKigl6y9hFA/TMdcT1jzo5I/AAAAAAAAAHA/hAKuT9rJpFU/noimage.jpg"}var h=n.published.$t,p=h.substring(0,4),f=h.substring(5,7),g=h.substring(8,10),w=new Array;if(w[1]="Jan",w[2]="Feb",w[3]="Mar",w[4]="Apr",w[5]="May",w[6]="Jun",w[7]="Jul",w[8]="Aug",w[9]="Sep",w[10]="Oct",w[11]="Nov",w[12]="Dec",document.write('<li class="clearfix">'),1==showpostthumbnails&&document.write('<a href="'+r+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+u+'"/></a>'),document.write('<strong><a href="'+r+'" target ="_top">'+i+"</a></strong><br>"),"content"in n)A=n.content.$t;else if("summary"in n)A=n.summary.$t;else var A="";var y=/<\S[^>]*>/g;if(A=A.replace(y,""),1==showpostsummary)if(A.length<numchars)document.write(""),document.write(A),document.write("");else{document.write("");var v=(A=A.substring(0,numchars)).lastIndexOf(" ");A=A.substring(0,v),document.write(A+"..."),document.write("")}var k="",_=0;document.write("<br>"),1==showpostdate&&(k=k+w[parseInt(f,10)]+"-"+g+" - "+p,_=1),1==showcommentnum&&(1==_&&(k+=" | "),"1 Comments"==m&&(m="1 Comment"),"0 Comments"==m&&(m="No Comments"),k+=m='<a href="'+l+'" target ="_top">'+m+"</a>",_=1),1==displaymore&&(1==_&&(k+=" | "),k=k+'<a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read More</a>',_=1),document.write(k),document.write("</li>"),1==displayseparator&&e!=numposts-1&&document.write("")}document.write("</ul>")}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(t){for(var e=0;e<numposts;e++){var r,n=t.feed.entry[e],m=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<n.link.length;i++){if("replies"==n.link[i].rel&&"text/html"==n.link[i].type)var l=n.link[i].title,o=n.link[i].href;if("alternate"==n.link[i].rel){r=n.link[i].href;break}}var u;try{u=n.media$thumbnail.url,u=u.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width+"-h"+thumb_height+"-c/")}catch(h){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),u=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb}var p=n.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10);document.write('<ul class="rp_thumbs">'),document.write("<li>"),1==showpostthumbnails&&document.write('<a href="'+r+'"><div class="rp_thumb"><span class="rollover waves-effect waves-light"></span><img width="'+thumb_width+'" height="'+thumb_height+'" alt="'+m+'" src="'+u+'"/></div></a>'),document.write('<div class="rp_utama"><span class="rp_title"><a href="'+r+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var g="";if(document.write('<span class="rp_meta">'),1==showpostdate&&(g=g+'<span class="rp_meta_date">'+f+"/"+_+"/"+w+"</span>"),1==showcommentnum&&("1 Comments"==l&&(l="1 Comment"),"0 Comments"==l&&(l="No Comments"),showcomment='<span class="rp_meta_comment"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",g+=showcomment),1==displaymore&&(g=g+'<span class="rp_meta_more"><a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(g),document.write("</span>"),document.write('<span class="rp_summary">'),"content"in n)var v=n.content.$t;else if("summary"in n)var v=n.summary.$t;else var v="";var k=/<\S[^>]*>/g;if(v=v.replace(k,""),1==showpostsummary)if(v.length<numchars)document.write(""),document.write(v),document.write("");else{document.write(""),v=v.substring(0,numchars);var y=v.lastIndexOf(" ");v=v.substring(0,y),document.write(v+"..."),document.write("")}document.write("</span>"),document.write("</div></li>"),document.write("</ul>")}document.write('<ul class="rp_thumbs2">');for(var e=1;e<numposts2;e++){var r,n=t.feed.entry[e],m=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var i=1;i<n.link.length;i++){if("replies"==n.link[i].rel&&"text/html"==n.link[i].type)var l=n.link[i].title,o=n.link[i].href;if("alternate"==n.link[i].rel){r=n.link[i].href;break}}var $;try{$=n.media$thumbnail.url.replace("/s72-c/","/w"+thumb_width2+"-h"+thumb_height2+"-c/")}catch(h){s=n.content.$t,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),$=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:no_thumb2}var p=n.published.$t,w=p.substring(0,4),_=p.substring(5,7),f=p.substring(8,10);1==showpostthumbnails2&&document.write(''),document.write("<li>"),document.write('<a href="'+r+'"><div class="rp_thumb2"><img width="'+thumb_width2+'" height="'+thumb_height2+'" alt="'+m+'" src="'+$+'"/></div></a><span class="rp_title rp_title2"><a href="'+r+'" target ="_top">'+m+"</a></span>");var g="";document.write('<span class="rp_meta rp_meta2">'),1==showpostdate2&&(g=g+'<span class="rp_meta_date rp_meta_date2">'+f+"/"+_+"/"+w+"</span>"),1==showcommentnum2&&("1 Comments"==l&&(l="1 Comment"),"0 Comments"==l&&(l="No Comments"),showcomment='<span class="rp_meta_comment rp_meta_comment2"><a href="'+o+'">'+l+"</a></span>",g+=showcomment),1==displaymore2&&(g=g+'<span class="rp_meta_more rp_meta_more2"><a href="'+r+'" class="url" target ="_top">Read More...</a></span>'),document.write(g),document.write("</span>"),document.write("</li>")}document.write("</ul>")}
//]]>
var numposts=1,numposts2=4,showpostthumbnails=!0,showpostthumbnails2=!0,displaymore=!1,displaymore2=!1,showcommentnum=!1,showcommentnum2=!1,showpostdate=!1,showpostdate2=!1,showpostsummary=!0,numchars=100,thumb_width=325,thumb_height=200,thumb_width2=60,thumb_height2=60,no_thumb=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-7vDs5hMaDho/U268E2ecF4I/AAAAAAAADY8/RBHVTTuJrxc/w300-h140-c/no-image.png&quot;,no_thumb2=&quot;https://3.bp.blogspot.com/-ltyYh4ysBHI/U04MKlHc6pI/AAAAAAAADQo/PFxXaGZu9PQ/s60-c/no-image.png&quot;;$(function(){$(&quot;.tabs-1&quot;).mtabs()});
</script>
</b:if>
Bước 2: Thêm đoạn css này dưới thẻ ]]></b:skin>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
/* CSS Homepage and Index */
ul.rp_thumbs{margin:0;padding:0;list-style:none}
ul.rp_thumbs li{background:#fff;overflow:hidden;font-size:12px;min-height:68px;margin:0 0 8px;padding:0;box-shadow:0 3px 4px 0 rgba(0,0,0,0.08),0 2px 7px 0 rgba(0,0,0,0.08),0 3px 2px -3px rgba(0,0,0,0.09);border-bottom-left-radius:4px;border-bottom-right-radius:4px}
ul.rp_thumbs .rp_thumb{position:relative;background:#fbfbfb;margin:0;width:100%;height:200px;overflow:hidden}
ul.rp_thumbs .rp_thumb img{height:auto;width:100%;transition:transform .3s}
ul.rp_thumbs2{font-size:13px;margin:0 0 10px;padding:0}
ul.rp_thumbs2 .rp_thumb2{background:#fbfbfb;float:left;margin:3px 8px 0 0;height:60px;width:60px}
ul.rp_thumbs2 .rp_thumb2 img{height:60px;width:60px;border-radius:5px}
.sidebar ul.rp_thumbs li:before,.sidebar ul.rp_thumbs2 li:before,#bottombar ul.rp_thumbs li:before,#bottombar ul.rp_thumbs2 li:before{display:none}
#recent1{margin-right:27px}
#recent2{margin-right:0}
.recent-widget:nth-child(1){margin-right:0}
.recent-widget{width:48%;float:left;margin-top:15px;margin-right:0}
.recent-widget h2 i{float:left;line-height:.8;background:#039be5;color:#fff;padding:5px;margin:-5px 8px -5px -5px;border-radius:5px}
.recent-widget h2{font-size:14px;padding:15px;background:#fff;box-shadow:0 3px 4px 0 rgba(0,0,0,0.08),0 2px 7px 0 rgba(0,0,0,0.08),0 3px 2px -3px rgba(0,0,0,0.09);border-top-right-radius:5px;border-top-left-radius:5px}
.recent-widget h2 a{color:#444;letter-spacing:1px}
span.rp_title{font:normal normal 17px Roboto,Arial,sans-serif;display:block;margin:0 0 5px;line-height:1.5em}
span.rp_title2{font-size:12.5px}
span.rp_summary{display:block;margin:0;color:#555;line-height:1.5;padding:20px 15px;font-size:13px;height:60px}
span.rollover{position:absolute;width:100%;height:200px;background:rgba(20,20,20,0.42);z-index:1}
span.rp_meta{background:transparent;display:block;font-size:11px;font-weight:400;color:#999;text-transform:uppercase}
span.rp_meta a{color:#8D8D8D!important;display:inline-block}
ul.rp_thumbs2 li a:hover{color:#0072C6}
ul.rp_thumbs2 li{list-style:none;min-height:66px;font-size:11px;margin:0 0 8px 2px;background:#fff;padding:10px;border-radius:4px;box-shadow:0 1px 2px 1px rgba(0,0,0,0.07),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,0.09)}
.rp_title2 a{color:#444}
.rp_utama{position:relative}
.rp_utama a{color:#fff;font-weight:500}
.rp_utama .rp_title{position:absolute;top:-64px;left:0;padding:10px 15px;right:0;z-index:1;font-size:14px;letter-spacing:.5px;line-height:1.5}
@media screen and (max-width:684px) {
.recent-widget{width:100%}
}
</style>
</b:if>
Bước cuối cùng: Thêm đoạn code bên dưới vào chỗ bạn muốn nó hiển thị
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- Recent -->
<b:section class='recent-widget' id='recent1' preferred='yes'>
 <b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:widget-settings>
   <b:widget-setting name='content'>&lt;script&gt;
  document.write(&#39;&lt;div class=&quot;recent-post-title&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;/search/label/Blogger?max-results=10&quot;&gt;&lt;i class=&quot;material-icons&quot;&gt;&amp;#xE885;&lt;/i&gt; Tutorial&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&#39;);
  document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Blogger?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  &lt;/script&gt;</b:widget-setting>
  </b:widget-settings>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
<b:section class='recent-widget' id='recent2' preferred='yes'>
 <b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML'>
  <b:widget-settings>
   <b:widget-setting name='content'>&lt;script&gt;
  document.write(&#39;&lt;div class=&quot;recent-post-title&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;/search/label/Template%20Blogger?max-results=10&quot;&gt;&lt;i class=&quot;material-icons&quot;&gt;&amp;#xE87E;&lt;/i&gt; Template&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;&#39;);
  document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Template%20Blogger?orderby=updated&amp;alt=json-in-script&amp;callback=labelthumbs\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  &lt;/script&gt;</b:widget-setting>
  </b:widget-settings>
  <b:includable id='main'>
 <!-- only display title if it's non-empty -->
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
  <h2 class='title'><data:title/></h2>
 </b:if>
 <div class='widget-content'>
  <data:content/>
 </div>

 <b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
 </b:widget>
</b:section>
</b:if>
*
- Thay đoạn tô đỏ thành nhãn mà bạn muốn nó hiển thị
- Xóa thẻ <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> nếu bạn muốn nó hiển thị ở tất cả trang
Chúc bạn thành công!

Trần Thanh Bình

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!. Xem thêm về tôi


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

» Hãy là con người văn minh từ những câu nói

Loading...